Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Ο πλησίον μας σώζει

«Αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα συγχωρήση και τα δικά σας ο ουράνιος πατέρας σας». Ούτε πέλαγος χρειάζεται να διαβής, ούτε σε μακρινή χώρα να αποδημήσης, ούτε κορφές βουνών να περάσης, ούτε χρήματα να δαπανήσης, ούτε το σώμα να καταπονήσης, αλλά αρκεί μόνο να θε­λήσης και όλα σου τα αμαρτήματα λύνονται. Αν όμως εσύ όχι μόνο δεν συγχωρής τον πλησίον σου, αλλά και παρακαλής τον Θεό εναντίον του, ποια ελπίδα σωτηρίας θα έχης λοιπόν; Ποια ελπίδα σωτηρίας θα έχης, όταν και τη στιγμή που είναι ανάγκη να εξιλεώσης τον Θεό και τότε ακόμη τον παροξύνης με το να παρουσιάζης βέβαια σχήμα δούλου, να αφήνης όμως φωνές θηρίου (κατά του πλησίον σου), εξακοντίζοντας έτσι τα βέλη εκείνα του Πονηρού εναντίον του εαυτού σου;