Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Υπηρέτης όλων

Οι άρχοντες των εθνών, λέγει ο Χριστός, φέρονται εξουσιαστικά και τυραννικά. Οι δικοί μου όμως μαθηταί δεν πρέπει να κάνουν έτσι, αλλ' όποιος θέλει να είναι μέγας, ας διακονή τους πάντες. Επειδή και τούτο είναι δείγμα μεγάλης ψυχής, το να ανέχεται και να υπηρετή τους πάντες. Και του φέρνει πολύ κοντινό παράδειγμα: Και ο Υιός τους ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθή, αλλά για να υπηρετήση και να δώση την ψυχή του αντάλλαγμα για πολλούς, πράγμα που είναι μεγαλύτερο και από το να υπηρετήση. Διότι όταν κάποιος όχι μόνο υπηρετήση, αλλά και αποθάνη για τον υπηρετούμενο, τότε τί μεγαλύτερο υπάρχει ή θαυμασιώτερο από αυτό;