Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Τα απολυτίκια των αγίων είναι απανθίσματα ουράνιας μελωδίας και δόξας.Ανήκουν σ’αυτούς που με κόπους μεγάλους σωματικούς και ψυχικούς κατάφεραν να γίνουν άγιοι.
‘Άγιοι του θεού έζησαν, ζουν και θα ζουν ανάμεσά μας. “Ανθρωποι κι εκείνοι όπως κι εμείς παλεύουν με τις αρχές και τις εξουσίες «του αιώνος τούτου», αντιστέκονται στους πειρασμούς, αγωνίζονται με σθένος εναντίον των παθών και του εαυτού τους. Και, παρ’ ότι φορούν την ίδια ανθρώπινη σάρκα με εμάς, φτάνουν και ξεπερνούν τα ύψη των άυλων δυνάμεων.
Δεν είναι υπερφυσικά πλάσματα της φαντασίας ενός ταλαντούχου συγγραφέως ή σεναριογράφου. Αντιθέτως, είναι κύτταρα του ίδιου σώματος του οποίου κύτταρα είμαστε όλοι, του σώματος της Εκκλησίας, κεφαλή της οποίας είναι ο Χριστός. Αποτελούν μάλιστα τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, η οποία κατά την ώρα της αναίμακτου μυσταγωγίας έρχεται σε κοινωνία και ενώνεται με την στρατευόμενη Εκκλησία, το σύνολο όλων ημών των επί γης ορθοδόξων χριστιανών .

1 Η Πρόοδος Του Τιμίου Σταυρού
Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις
Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος, και τον σόν φυλάττων, δια του Σταυρού σου
πολίτευμα.
1 Των 7 Παίδων Και Της Μητρός Τους Σολομονής
Των Μακκαβαίων τον έπτάριθμον δήμον, συν τη μητρί Σολομονή τη αγία, και Ελεάζαρ άμα εύφημήσωμεν ούτοι γαρ ήρίστευσαν, δι' αγώνων νομίμων, ως φρουροί και φύλακες, των του Νόμου δογμάτων και νυν ως καλλιμάρτυρες Χριστού, υπέρ του κόσμου, άπαύστως πρεσβεύουσι.

2 Ανακομιδή Των Λειψάνων Του Πρωτομάρτυρα Στέφανου
Βασίλειον διάδημα, έστέφθης σή κορυφή, εξ άθλων ων ύπέμεινας, υπέρ Χριστού του Θεού, Μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε· συ γαρ την Ιουδαίων, άπελέγξας μανίαν, είδες σου τον Σωτήρα, του Πατρός δεξιόθεν. Αυτόν ουν έκδυσώπει αεί, υπέρ των ψυχών ημών.

3 Ισαακίου, Δαλματού Και Φαύστου Οσίων
Τους εν ασκήσει εκλάμψαντας εν τω κόσμω, και τας αιρέσεις ανατρέψαντες τη
πίστει, ύμνοις Ισαάκιον ευφημήσωμεν, συν τω Δαλματω Φαύστον, ως του Χριστού
θεράποντας· αυτοί γαρ βοώσιν υπέρ πάντων ημών.
3 Οι Οσιοι Ισαάκιος Δαλματος και Φαύστου
Την τρίστιχον χορείαν των Όσιων τιμήσωμεν, Φαύστον Ίσαάκιον άμα, και Δαλμάτιον τον ένδοξον ως τρίφωτος λαμπάς γαρ αρετών, σκεδάζουσι την νύκτα των παθών, και ταις θείαις καταυγάζουσι δωρεαίς, τους πόθω άνακράζοντας· δόξα τω θαυμαστώσαντι υμάς, δόξα τω μεγαλύναντι, δόξα τω ένεργούντι δι' υμών, πάσιν ιάματα.

4 Των 7 Παίδων Εν Εφέσω
Θείω Πνεύματι, αφθαρτισθέντες, πολυχρόνιον, ήνυσαν ύπνον, οι εν Εφέσω επτάριθμοι
Μάρτυρες. Και αναστάντες πιστούς εβεβαίωσαν, την των ανθρώπων κοινήν
εξανάστασιν. Όθεν άπαντες, συμφώνως τους τιμήσωμεν, δοξάζοντες Χριστόν τον
πολυέλεον.

5 Ευσιγνίου Μάρτυρος
Ως έμπλεως πίστεως, της προς Χριστόν ευσεβώς, νεάζον το φρόνημα, έσχες εν γήρα
καλώς, Ευσίγνιε ένδοξε· όθεν ομολογήσας, τον υπέρθεον Λόγον, ήλεγξας θαρσαλέως,
Παραβάτου το θράσος· εντεύθεν μετά Μαρτύρων, μάρτυς δεδόξασαι.
5 Οσιος Ευγένιος ο Αιτωλός
Διδάσκαλος ένθεος και οδηγός των πιστών έδείχθης εν Πνεύματι, οία θεράπων Χριστού, Ευγένιε Όσιε* λόγω γαρ διαπρεπών και λαμπρότητι βίου, ώφθης της ευσέβειας πρακτικός ύποφήτης' διό ή Εκκλησία μακαρίζει σε.

6 Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου
Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις μαθηταίς σου την δόξαν σου,
καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το φώς σου το αίδιον, πρεσβείαις
της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι.

7 Δομετίου Οσιομάρτυρος
Τον της χάριτος λόγον εισποιησάμενος, πυρσολατρών τα τερθρεία, απεποιήσω σοφώς,
τω Χριστώ ανατεθείς, πάτερ Δομέτιε. Και εν αθλήσει ακλινής, ως Οσίων μιμητής,
εδείχθης οσιομάρτυς· διό σε ύμνοις τιμώμεν, συν φοιτητών σου τη δυάδι σοφέ.
7 Ο Οσιος Θεοδόσιος Ο Νέος Ο Ιαματικός
Ως δόσιν θεόδεκτον, την καθαράν σου ζωήν, Θεώ καθιέρωσας, τω ίαμάτων πηγήν, τον τάφον σου δείξαντι · συ γαρ δι' εγκράτειας, καθαρθείς των προσύλων, έλαμψας εν τω κόσμω, δι' ασκήσεως πόνων διό σε Θεοδόσιε, εν ύμνοις γεραίρομεν.
7 Ο Οσιος Ιωσήφ Ο Γεροντόγιαννης
Της μονής του Προδρόμου τον νέον κτίτορα, ασκητικής έποφθέντα εν τη έρήμω Καψά αγωγής άρτίως άστρον παμφαέστατον, στέψωμεν άνθεσιν ωδών και προσπέσωμεν αυτού λειψάνοις τοις πανιέροις' ταις πρεσβείαις σου έκβοώντες σώσον ημάς εκ πειρασμών, Ιωσήφ.

8 Αιμιλιανού Κυζίκου
Της του Λόγου εικόνος διαγράψας την έλλαμψιν, Αιμιλιανέ ιεράρχα, δια βίου
ορθότητος την ένσωμον εικόνα του Χριστού, εδίδαξας τιμάσθαι ευσεβώς. Διά τούτο
ως ποιμένα και αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω παράσχοντι σοι ισχύν,
δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρούμενω δια σού, πάσι την άφεσιν.

9 Ματθία Αποστόλου
Θείω Πνεύματι, κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας των Αποστόλων, την δωδεκάριθμον
φάλαγγα ένδοξε· μεθ' ων κηρύξας του Λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία
απόστολε. Αλλά πρέσβευε, δοθήναι τοις γεραίρουσι,πταισμάτων ιλασμόν και μέγα
έλεος.

10 Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου
Τω Θείω Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ως άνθραξ έφλεξας, πλάνης την άκανθαν,
αρχιδιάκονε Χριστού, Λαυρέντιε αθλοφόρε· όθεν ως θυμίαμα, λογικόν ολοκαύτωσαι,
τω σε μεγαλύναντι, τω πυρί τελειούμενος· διό τους τιμώντας θεόφρον, σκέπε εκ
πάσης επηρείας.

11 Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Έργοις έλαμψας, της ευσεβείας, πάσαν ηύγασας, την Εκκλησίαν, της ταπεινώσεως
τρόποις υψούμενος· ασκητικώς δοξασθείς γαρ εν Άθωνι, πατριαρχών καλλονή
εχρημάτισας, Νήφων ένδοξε, θείων χαρισμάτων έμπλησον, τους πίστει και πόθω σε
μεγαλύνοντας.
11 Αγίου Εύπλου Διακόνου και Μεγαλομάρτυρος
Ως θείος διάκονος, της Εκκλησίας Χριστού, όσίως διήγαγες, τα προς Θεόν και πιστώς, και ήθλησας άριστα' συ γαρ εν τω πελάγει, των ποικίλων αγώνων, εύπλοος ανεδείχθης, παμμακάριστε Εύπλε. Και νυν προς λιμένας ημάς, θείους κυβέρνησαν.
11 Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα
Έπέστης και έσωσας. επιδρομής χαλεπής, * την νήσον σου Κέρκυραν, την προσπεσούσαν θερμώς, τη θεία πρεσβεία σου. Όθεν θαυματοφόρε, Ίεράρχα Σπυρίδων, αΐνον ευχαριστίας, σοι προσάδοντες πίστει, δεόμεθα του ρύεαθαι αεί, ημάς εκ πάσης θλίψεως.

12 Φωτίου Και Ανικήτου Μαρτύρων
Θείας πίστεως, τη συμφωνία, την οικείωσιν, της συγγενείας, δι' αγώνων ιερών
ελαμπρύνατε, θεομακάριστε μάρτυς Ανίκητε, συν τω Φωτίω φωτόςτω θεράποντι. Αλλ'
αιτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων άφεσιν, τοις μέλπουσιν υμών, την θείαν άθλησιν.

13 Μετάθεσης Ιερού Λειψάνου Του Οσίου Μαξίμου
Την των λειψάνων του, αγίαν λάρνακα, αρωματίζουσαν ζωής τας χάριτας, ως κιβωτόν
αγιασμού, πλουτίσαντες θεοφόρε, εξ αυτής δρεπόμεθα, χάριν θείαν και έλεος.
Μαξίμε πανεύφημε, της σοφίας ο τρόφιμος. Διό μή διαλίπης πρεσβεύειν, θείας
τύχειν ημάς ευκλεείας.

14 Προφήτου Μιχαίου
Ως όρος περίοπτον, και εμφανές αληθώς, προείδες εν Πνεύματι, την Εκκλησίαν
Χριστού, Μιχαία θεόπνευστε· όθεν οι ευρηκότες εν αυτή σωτηρίαν, βαίνουσιν ως
προέφης, εν ταις τριβοίς Κυρίου, γεραίροντες προφήτα, την πάνσεπρον μνήμην σου.
15 Η Κοίμησις της Θεοτόκου
Εν τη Γεννήσει, την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ού κατέλιπες
Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις
ταις σαίς λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

15 Ο Αγιος Ταρσίζιος
Θείω έρωτι έμπεπλησμένος, Δώρα τίμια εν κόλποις φέρων, το θανείν υπέρ τούτων αίρούμενος, και άνόμοις μη προδώσας τον Κύριον, ανεδείχθης μαρτύρων το καύχημα, ώ Ταρσίζιε, της Ρώμης το βλάστημα, και νέων παίδων χριστιανών άγαλλίαμα, ικέτευε Χριστόν τον Θεόν, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

16 Αγιος Διομήδης
Των σωμάτων τάς νόσους θεραπεύων Διόμηδες, και ψυχών την ρώσιν εν λόγω, αληθείας έβράβευες· την θείαν είληφώς γαρ δωρεάν, τοις πάσχουσι ποικίλως βοηθείς· και Μαρτύρων ταις άκτίσι καταυγασθείς, σώζεις τους έκβοώντάς σοι* δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δια σου. πάσιν ίάματα.
16 Ανάμνηση της εισόδου του Αγίου Μανδηλίου εκ της Εδεσσηνών πόλεως εις Κωνσταντινούπολη
Την άχραντον Εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν, των πταισμάτων ημών, Χριστέ ό Θεός· βουλήσει γαρ ηύδόκησας σαρκί, ανελθειν εν τω Σταυρώ, ίνα ρύση ους έπλασας, εκ της δουλείας του εχθρού' όθεν ευχαρίστως βοώμέν σοι · Χαράς έπλήρωσας τα πάντα, ό Σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον
16 Αγιος Απόστολος Ο Νέος
Θείον βλάστημα της Θεσσαλίας, νέον καύχημα της Εκκλησίας, ανεδείχθης Νεομάρτυς Απόστολε· υπέρ Χριστού γαρ άθλήσας στερρότατα, της ευσέβειας την δόξαν έτράνωσας. Άλλα πρέσβευε Κυρίω τω Σέ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ήμιν το μέγα έλεος.

17 Μύρωνος Ιερομάρτυρος
Ως θείον αλάβαστρον, των ιερών αρετών, πιστώς ιερατεύσας, τη Εκκλησία Χριστού,
και χαίρων ενήθλησας· όθεν τη ευωδία, των εν σοί χαρισμάτων, Μύρων Ιερομάρτυς,
των παθών το δυσώδες, απέλασον ανενδότως, εκ των ψυχών ημών.
18 Φλώρου Και Λαύρου Μαρτύρων
Ευσεβείας τοις τρόποις εκγυμναζόμενοι, του μαρτυρίου την τριβήν διαπεράτε καλώς,
ως αυτάδελφοι κλεινοί Χριστόν δοξάσαντες· όθεν γεραίρομεν υμάς, ως γενναίους
Αθλητάς, Φλώρε και Λαύρε βοώντες. Απο παντοίας ανάγκης, ρύσασθαι πάντας ημάς,
Άγιοι.

18 Ο Οσιος Σοφρώνιος Ο Αγιορίτης
Των Όσιων τον βίον ακριβώς μιμησάμενος, μέτοχος αυτών ανεδείχθης, θεοφόρε Σωφρόνιε· όσίως γαρ βιώσας επί γης, των θείων δωρεών εν ούρανοίς, ήξιώθης και παρέχεις πάσιν ημιν, την χάριν σου τοις κράζουσι* δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω έκπληρούντι δια σου, ημών τα αιτήματα.

19 Ανδρέου Μεγαλομάρτυρος Του Στρατηλάτου
Θείας πίστεως, τη δυναστεία, προσενήνοχας, ως στρατηγέτης, τω Παντάνακτι στρατόν
θεοσύλλεκτον· τύπος γαρ τούτων Αωδρέα γενόμενος, μαρτυρικώς συν αυτοίς
ηνδραγαθήσας. Μεθ' ών πρέσβευε, Κυρίω τω σέ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα
έλεος.
19 Ο Οσιος Θεοφάνης ο νέος ο θαυματουργός
Βλαστός Ιωαννίνων ανεδείχθης περίδοξος, και θείος πολιούχος της Ναούσης θεόφανες- ως άγγελος γαρ ζήσας επί γης, θαυμάτων έκομίσω δωρεάν, και παρέχεις τας ιάσεις τοις εύλαβώς, προστρέχουσι τη σκέπη σου. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

20 Σαμουήλ Του Προφήτου
Εκ στείρας εβλάστησας, δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων την μέλλουσαν, ευεργεσίαν
ημίν Σαμουήλ θεσπέσιε· όθεν ιερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίω, έχρισας ως Προφήτης,
βασιλείς θείω μύρω. Και νύν των σε ευφημούντων, μάκαρ μνημόνευε.

21 Θαδδαίου Αποστόλου
Θεού του εν σώματι, επιφανέντος ημίν, αυτόπτης γενόμενος, και ιερός μαθητής,
Θαδδαίε Απόστολε, έλαμψας τοις εν σκότει, την σωτήριον χάριν· ώφθης των εν
Εδέσση ιατήρ λαμπαδούχος· διό τους προσιόντας σοι, σκέπε εκάστοτε.
21 Η Αγία Βάσσα και τα τέκνα Θεόγνιος Αγάπιος και Πιστός
Ως καλλίτεκνος μήτηρ τη Τριάδι προσήγαγες, Βάσσα Άθληφόρε θεόφρον, τους καρπούς της κοιλίας σου, Θέογνιον Άγάπιον Πιστόν, άθλήσαντας τω λόγω σου στερρώς· μεθ' ων θείας απολαύουσα χαρμονής, σώζε τους έκβοώντάς σοι δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργούντι δια σου, πάσιν ίάματα.

22 Παναγίας Προυσιωτίσσης
Παρέστης Παρθένε εκ δεξιών, του Παμβασιλέως, ως βασίλισσα του παντός,
περιβεβλημένη, αθανασίας αίγλην, αρθείσα μετά δόξης προς τα ουράνια.
22 Αγίου Αγαθόνικου και Ζωτικού Ζήνων Θεοπρέπιος Ακίνδυνος Σεβηριανός και Πρίγκιπας στο αξίωμα
Νίκης τρόπαιον, κατά της πλάνης, Άγαθόνικε, λαμπρόν έγείρας, των άφθαρτων αγαθών, κατηξίωσαι του γαρ Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, της αθανάτου ζωής ώφθης μέτοχος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον θεόν Ικέτευε, δωρήσασθαι ημιν το μέγα έλεος.

23 Λούπου Μάρτυρος
Την απροσμάχητον, του Λόγου δύναμιν, Λούππε μακάριε, περιζωσάμενος,
κατεπολέμησας στερρώς, τον άρχοντα της κακίας· σύ γαρ υπερέλαμψας, εν αγώσιν
αθλήσεως· όθεν και απέλαβες, το βραβείον των άθλων σου, πρεσβεύων εκτενώς,
αθλοφόρε, διδόναι ημίν πταισμάτων λύσιν.

24 Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού
Θείας πίστεως, διδασκαλία, κατεκόσμησας, την Εκκλησίαν, ζηλωτής των Αποστόλων
γενόμενος, σύ γαρ τη Θεία αγάπη πτερούμενος, Ευαγγελίου τον λόγον διέσπειρας και
κατασπειράς τα θεία διδάγματα, μαρτυρικώς τον αγώνα ετέλεσας . Κοσμά ένδοξε,
Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
24 Ο Αγίος Ευτύχης Ιερομάρτυς μαθητής του Ιωάννου του Θεολόγου.
Ως φοιτητής των ιερών Αποστόλων, της ευσέβειας ύποφήτης έδείχθης, και την του Λόγου σάρκωσιν έκήρυξας τρανώς· όθεν ένδιέπρεψας, μαρτυρίου τοις πόνοις, θαύμασι της πίστεως, βεβαιώσας τον λόγον. Ίερομάρτυς Πάτερ Ευτυχές, Χριστόν δυσώπει, υπέρ των ψυχών ημών.
24 Ανακομιδή Λειψάνου Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου.
Του παντίμου Λειψάνου σου τήν μετάθεσιν, από Στροφάδων εις Ζάκυνθον έορτάζοντες, Διονύσιε σοφέ άνευφημούμεν σε· συ γαρ παρέχεις δι' αυτού, χάριν άφθονον αεί, τοις πίστει προσερχομένοις, τη θεϊκή χορηγία, ως του Χριστού θεράπων γνήσιος

25 Βαρθολομαίου Και Τίτου Αποστόλων
Έξ Εώας ως όρθρος ώφθη πολύφωτος, ποντοπορήσασα ξένως Βαρθολομαίε σοφέ, προς την Δύσιν ή σορός ή των Λειψάνων σου· του γαρ Ήλιου της ζωής, δαδουχεί τάς δωρεάς, και σκότος παντοίων νόσων, ολοσχερώς διαλύει, των προσιόντων ταύτη πάντοτε
25 Ο Αγιος Τίτος αποστόλου επισκόπου Γόρτυνος Κρήτης
Του Παύλου δειχθείς, συνόμιλος Απόστολε, ούν τούτω ημιν, τον λόγον προκατήγγειλας, της ένθέου χάριτος, μυστολέκτα Τίτε μακάριε· διό τούτο βοώμέν σοι · Μη παύση πρεσβεύων, υπέρ πάντων ημών.
25 Αγιος Ιωάννης Ο Καρπάθιος
Αρετών ύποφήτης, μοναζόντων διδάσκαλος, και Καρπάθου πρόεδρος ώφθης Ιωάννη Πατήρ ημών βιώσας γαρ ως άγγελος εν γη, του Πνεύματος ηυγάσθης τω φωτί' δια τούτο ως θεράποντα του Χριστού, τιμώμεν σε κραυγάζοντες· δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημιν χάριν και έλεος.

26 Ανδριανού Και Ναταλίας Μαρτύρων
Αναφαίρετον, όλβον ηγήσω, την σωτήριον, πίστιν τρισμάκαρ καταλιπών την πατρώαν
ασέβειαν· και τω Δεσπότη κατ' ίχνος επόμενος, κατεπλουτίσθης ενθέοις χαρίσμασιν.
Ανδριανέ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, ομού συν Ναταλία τη θεόφρονι.
26 Ο Οσιος Ιωάσαφ γιος του βασιλιά της Ινδίας Αβενίρ
Θείας πίστεως, τη είσηγήσει, φως προσέλαβες, θεογνωσίας, Ίωάσαφ Όσιων αγλάισμα · του Βαρλαάμ λαμπρυνθείς γαρ τοις ρήμασι, προς αρετών την άκρώρειαν έφθασας' Μεθ' ου πρέσβευε, Τριάδι τη πανοικτίρμονι, δωρήσασθαι ήμιν το μέγα έλεος.

27 Αγίου Φανουρίου
Ουράνιον εφύμνιον εν γή τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν, νύν εορτάζει
φαιδρώς, Αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνωδίαις ευφημούσιν τους άθλους, κάτωθεν
Εκκλησία, την ουράνιον δόξαν, ην εύρες πόνοις και άθλοις, τοις σοίς Φανούριε
ένδοξε.
27 Ο Οσιος Ποιμήν
Θείων έργων σου, τη δαδουχία, λαμπρυνόμενος, τη διάνοια, διακρίσεως φωστήρ ώφθης άδυτος, διασκεδάζων παθών την σκοτόμαιναν, και καταυγάζων ημών τα νοήματα. Ποιμήν Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

28 Μωυσέως Αιθίοπος
Των παθών καταλείψας πάτερ την Αίγυπτον, των αρετών εν τω όρει ανήλθες πίστει
θερμή, τον Σταυρόν τον του Χριστού άρας επ' ώμων σου· και δοξασθείς θεουργικώς,
τύπος ώφθης μοναστών, Μωσή πατέρων ακρότης. Μεθ' ών απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι
τας ψυχάς ημών.

29 Η Αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου
Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου, Πρόδρομε.
Ανεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εω ρείθροις βαπτίσαι,
κατηξιώθης τον κυρηττόμενον. Όθεν της αληθείας υπερθλήσας, χαίρων ευαγγελίσω και
τοις εν άδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και
παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.

30 Αλεξάνδρου, Ιωάννου Και Παύλου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Μύσται ουράνιοι, αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες, τω κόσμω ώφθητε, την
Εκκλησίαν του Χριστού, ποιμάναντες θεαρέστως, ιερέ Αλέξανδρε, της Τριάδος ο
πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε, της χάριτος ο τρόφιμος και Παύλε ιερέων ακρότης· όθεν
υμάς ανευφημούμεν.

31 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Της Θεοτόκου
Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Ζώνην του άχραντου σου
σώματος, κραταιάν τη Πόλει σου περιβολήν εδωρήσω τω ασπόρω τόκω σου, άφραρτα
διαμείναντα· επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος. Διό δυσωπούμεν σε,
Ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.