Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος,"ο εν Ολύμπω"

Γεννήθηκε στη Βιθυνία το 740 μ.Χ. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Αναστασώ.Και οι δύο ήταν ευσεβείς γονείς και παιδαγώγησαν το γιο τους σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου.Όταν ο Ιωαννίκιος στρατεύτηκε,αυτοκράτορας ήταν ο τραχύς εικονομάχος Κωνσταντίνος ο Ε'.
Αυτός διέπρεψε στους αγώνες του κατά των Βουλγάρων και είχε μεγάλη εκτίμηση από τους στρατιώτες του.Η ψυχολογία πού καλλιεργήθηκε στα πεδία των μαχών,παρέσυρε τον Ιωαννίκιο και στο θρησκευτικό έδαφος,με αποτέλεσμα να γίνει εικονομάχος, σαν τον αυτοκράτορα.Όταν,όμως,απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού,δεν άργησε να καταλάβει την πλάνη του και σε τί μεγάλα σφάλματα τον είχε οδηγήσει αυτή.Τι να κάνει όμως;Μα τί άλλο.Να μετανοήσει και να επανέλθει στην ορθόδοξη διδασκαλία πού του πρόσφεραν οι ευσεβείς γονείς του.Αμέσως,μάλιστα,ήλθε στη σκέψη του ο λόγος του Θεού:"Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτωκας,και μετανόησαν και τα πρώτα έργα ποίησον".Θυμήσου,δηλαδή,από ποιο ηθικό ύψος έχεις πέσει και μετανόησε και κάμε πάλι τα έργα της πρώτης αγάπης σου. Και ο Ιωαννίκιος μετανόησε ειλικρινά.Εξομολογήθηκε το ολίσθημα του,καταρτίσθηκε ανάλογα, έγινε μοναχός στον Όλυμπο και πέθανε 94 χρονών στη Μονή Αντιδίου, διδάσκοντας στον κόσμο την Ορθοδοξία.

Απολυτίκιο.Ήχος πλ.α’.Τον συνάναρχον Λόγον.
Την επίγειον δόξαν Πάτερ κατέλιπες,καταυγασθείς τη ελλάμψει της επιπνοίας Θεού,όθεν έφανας εν γη ως άστρον άδυτον θείας φωνής γαρ ως Μωσής,μυστικώς αξιωθείς,ισάγγελος ανεδείχθης,και δωρημάτων ταμείον,Ιωαννίκιε μακάριε.

Κοντάκιον.Ήχος πλ.δ’.Τη υπερμάχω.
Αστήρ εφάνης παμφαής επί γης λάμπων,και τους εν ζόφω των παθών περιαυγάζων,ιατρός δε αρωγοτατος των νοσούντων,αλλ' ως χάριν ειληφώς,την των ιάσεων,τοις αιτούσί σε παράσχου πάσαν ίασιν,ίνα κράζωμεν.Χαίροις Πάτερ,Ιωαννίκιε.