Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Κικιλία,Βαλεριανός και Τιβούρτιος

Η Αγία Κικιλία έζησε τον 3ο μ.Χ. αι.Οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες και μάλιστα ευγενείς.Η Κικιλία άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού και ζήτησε να βαπτιστεί.Μετά από λίγο καιρό,οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα ευγενή νέο το Βαλεριανό, ο οποίος υπό την επίδραση της Κικιλίας ασπάστηκε κι αυτός τη Χριστιανική Πίστη.Μαζί με τον Βαλεριανό προσήλθε στους κόλπους της εκκλησίας και ο αδελφός του ο Τιβούρτιος.Κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμού η Κικιλία,ο Βαλέριος και ο Τιβούρτιος συνέχιζαν να δηλώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και το φιλανθρωπικό τους έργο.Γι'αυτό τους συνέλαβαν και υπέστησαν την ύστατη τιμωρία,τον θάνατο με αποκεφαλισμό.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Θείων τρόπων σου,τη επιλάμψει,προς αείζωον,είλκυσας φέγγος,την αυτάδελφον δυάδα και σύναυλον και συν αυτοίς Κικιλία αθλήσασα,της θείας δόξης ομού ηξιώθητε.Μεθ'ων πρέσβευε,δοθήναι τοις ευφημούσι σε,πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Κοντάκιον.Ήχος δ’.Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Την νυμφευθείσαν,τω Χριστώ εκουσίως,και στολισθείσαν,αρεταίς την καρδίαν,θεοπρεπώς υμνήσωμεν Πιστών η πληθύς,αύτη γάρ κατήσχυνεν,Αλμακίου το θράσος,λάμψασα ως ήλιος, μέσον των εκζητούντων,και μετά ταύτα ώφθη τοις εν γη,στήριγμα θείον,την πίστιν κρατύνασα.