Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Ο Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

Ήταν Καππαδόκης,σύγχρονος του Μ.Βασιλείου και φίλος του.Διακεκριμένος για τη μεγάλη του μόρφωση και ευσέβεια,αναδείχθηκε επίσκοπος Ικονίου το έτος 344.Υπήρξε άριστος επίσκοπος και μετείχε στη Β'Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διέπρεψε.Ο Αμφιλοχίας δεν είχε κύρος μόνο στη δική του Εκκλησία,αλλά το ηθικό κύρος του είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.Έτσι,παρενέβαινε και σε Εκκλησίες κοντινές,όπου διασφάλιζε την ειρήνη και ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας.Διότι στο έργο του,είχε οδηγό τα θεόπνευστα λόγια του Απ.Παύλου:"Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσαι τω Θεώ,εργάτην ανεπαίσχυντον,ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας". Δηλαδή,λέει ο Απ.Παύλος,προσπάθησε να παραστήσεις τον εαυτό σου στο Θεό δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη, που δεν τον ντροπιάζει το καλοφτιαγμένο έργο του και διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας.Στην προς Αμφιλοχία επιστολή ο Μ.Βασίλειος φανερώνει τη λαμπρή ηθική φυσιογνωμία του Αμφιλοχίου.Τον παρακαλεί να παραστεί στην τιμητική γιορτή υπέρ των μαρτύρων της Καισαρείας,για να αποβεί αυτή σεμνότερη,διότι ο λαός της Καισαρείας τον αγαπά,όσο κανένα άλλο επίσκοπο.Ο Αμφιλοχίας συνέταξε αρκετούς λόγους για την Ορθοδοξία μας,και πέθανε ειρηνικά το έτος 394.

Απολυτίκιο.Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε.
Σοφίας την έλλαψιν,ως καθαρός μυηθείς,δογμάτων ορθότητος,φωτοειδείς αστραπάς, εκλάμπεις τοις πέρασι συ γάρ την εν Τριάδι,ομοούσιον φύσιν,εκήρυξας ασυγχύτως, καθελώντας αιρέσεις.Διό σε Ιεράρχα Αμφιλόχιε,Χριστός εδόξασε.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Η θεία βροντή,η σάλπιγξ η του Πνεύματος,πιστών φυτουργέ και πέλεκυς των αιρέσεων, Ιεράρχα,Αμφιλόχιε,της Τριάδος θεράπον μέγιστε,συν Αγγέλοις πέλων αεί,πρεσβεύων μη παύση υπέρ πάντων ημών.