Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Νείλος ο Ασκητής

Γι’αυτόν αναφέραμε στο βιογραφικό σημείωμα του γιου του Θεοδούλου,πού η μνήμη του γιορτάζεται την 14η Ιανουαρίου.Αλλά ο Σ.Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του γράφει και τα εξής: "Ούτος ην διάσημος εν λόγοις και εν αξιώματι,έπαρχος Κωνσταντινουπόλεως και ευσεβέστατος,ζων επί της εποχής Θεοδοσίου του Μεγάλου (379-395) εικάζω μάλλον επί Θεοδοσίου του Β'(408-450),κατά δε τον Συναξαριστήν Νικόδημου (ουχί ορθώς) επί Μαυρικίου (582-602),συζευχθείς μετά γυναικός απέκτησε τέκνα δύο,εν άρρεν και εν θήλυ,αλλά άσβεστον ζήλον έχων προς την μοναχικήν πολιτείαν,κατέπεισε την σύζυγον αυτού να εγκαταλείψωσι την Κωνσταντινούπολιν και ήλθον εις Αλεξάνδρειαν εκεί διεχωρίσθησαν απ'αλλήλων,και η μεν γυνή έλαβε μεθ'εαυτής το θυγάτριον,ο δε Νείλος τον υιόν αυτού Θεόδουλον,μεθ'ου απήλθεν εις το όρος Σινά προς άσκησιν αλλ' εκεί επιπεσόντες βάρβαροι απήγαγαν μεταξύ άλλων και τον υιόν αυτού,δια τον όποιον έκλαιε και εθρήνει πικρώς (ιδ.Αθβάδες τριάκοντα οκτώ οι εν Σινά, Ιανουάρ.14).Εις την ερημικήν εκείνην ανάπαυσιν ησχολήθη εις συγγραφάς ασκητικών έργων,μαρτυρούντων την σοφίαν αυτού και τον προς άσκησιν έρωτα.Εν νηστείαις και προσευχαίς διαβιώσας, εκοιμήθη εν ειρήνη.Τα Ιερά αυτού οστά μετακομίσθησαν υπό του βασιλέως Ιουστίνου (518-527) και κατετέθησαν εν τω ναώ του αποστόλου Παύλου εν τω Ορφανοτροφείω κάτωθεν του θυσιαστηρίου."Αν τούτο αληθεύη,η του Συναξαριστού πληροφορία,ότι επί Μαυρικίου ήκμασε,δεν στηρίζεται".