Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Θεόδωρος ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Στουδίου

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 759 και ήταν γιος του Φωτεινού και της Θεοκτίστης.Στην ανατροφή του,εξάσκησε μεγάλη επιρροή ο θείος του Πλάτων,μια από τις μεγαλύτερες μορφές της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.Ο Θεόδωρος έγινε μοναχός πρώτα στη Μονή του Σακκουδίωνος (κοντά στην Προύσα),πού ανήγειραν οι γονείς του στο κτήμα τους με την ονομασία Βοσκήτιον.Αργότερα έγινε και ηγούμενος αυτής,αφού αποσύρθηκε ο θείος του Πλάτων λόγω γήρατος.Για την αντίσταση του ο Θεόδωρος,στο γάμο του βασιλιά Κωνσταντίνου ΣΤ’με τη Θεοδότη,εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη.Επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου και εγκαταστάθηκε στη Μονή Στουδίου σαν ηγούμενος.Αλλά και πάλι για την αντίσταση του στην χειροτονία του Νικηφόρου από λαϊκό σε Πατριάρχη,εξορίστηκε μαζί με τον θείο του Πλάτωνα (809). Επέστρεψε από την εξορία το 812 στην Κωνσταντινούπολη,για να εξοριστεί τρίτη φορά από τον Λέοντα το Ε’,επειδή με πολύ θάρρος υπερασπίστηκε τις Ιερές εικόνες και το ορθόδοξο φρόνημα.Πέθανε στην εξορία το 826 σε ηλικία 67 ετών,στη χερσόνησο του Ακρίτα του Αγίου Τρύφωνα.Το δε σώμα του,μετακομίστηκε στην Πριγκιπόννησο,όπου και ετάφη.Ύστερα δε,επί Πατριάρχου Μεθοδίου,το 844 ανακομίστηκε στη βασιλεύουσα,μαζί με το λείψανο του αδελφού του Ιωσήφ του Θεσσαλονίκης και ετάφη στη Μονή Στουδίου.

Απολυτίκιο.Ήχος γ’.Θείας πίστεως.
Δώρων μέτοχος,της αφθαρσίας,δώρον άσυλον,της Εκκλησίας,φερωνύμως ανεδείχθης Θεόδωρε, τοις ιεροίς γάρ επόμενος δόγμασιν,ομολογίας φωστήρ εχρημάτισας.Πάτερ Όσιε,Χριστόν τον Θεόν Ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τα άνω ζητών.
Τον ασκητικόν,ισάγγελόν τε βίον σου,τοις αθλητικοίς,εφαίδρυνας παλαίσμασι και Αγγέλοις σύσκηνος,θεομάκαρ ώφθης Θεόδωρε,συν αυτοίς Χριστώ τω Θεώ,πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.