Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος (Εορτή Ματθαίος)

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος καταγόταν από την Γαλιλαία.Προτού γίνει μαθητής του Κυρίου ασκούσε το επάγγελμα του Τελώνη και ονομαζόταν Λευΐ.μία μέρα και ενώ καθόταν στο τελωνείο του, έξω από την Καπερναούμ,τον πλησίασε ο Ιησούς και του ζήτησε να τον ακολουθήσει.
Ο Ματθαίος υπάκουσε και δέχθηκε τον Κύριο στην οικία του,όπου παρέθεσε γεύμα σε Αυτόν καθώς και σε πολλούς τελώνες,με τους οποίους ο Ιησούς συζήτησε και συνέφαγε, ενέργεια για την οποία κατηγορήθηκε από κάποιους Φαρισαίους. Όταν ο Κύριος πληροφορήθηκε τις κατηγορίες απάντησε ως εξής:«Δεν ήρθα για να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια».Έκτοτε ο Ματθαίος υπήρξε μαθητής και Απόστολος του Κυρίου.Έπειτα από την ανάσταση του Ιησού Χριστού ο Ματθαίος ανέλαβε να κηρύξει το λόγο του Κυρίου στους Πάρθους και στους Μήδους.Κατά την εκτέλεση του ιεραποστολικού έργου ο Ματθαίος επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων.Ως ευαγγελιστής έχει σύμβολο έναν φτερωτό άνθρωπο.στο ανεκτίμητης αξίας έργο του περιλαμβάνεται και η συγγραφή του πρώτου Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε,καὶ Εὐαγγελιστὰ Ματθαῖε,πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.Θείας πίστεως.
Θείας ἤκουσας,φωνῆς τοῦ Λόγου,καὶ τῆς πίστεως,τὸ φῶς ἐδέξω, καταλείψας τελωνείου τὸν σύνδεσμον ὅθεν Χριστοῦ τὴν ἀπόρρητον κένωσιν,εὐηγγελίσω Ματθαῖε Ἀπόστολε.Καὶ νῦν πρέσβευε,δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι,πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’.Ὁ ὑψωθεὶς.
Τοῦ τελωνείου τὸν ζυγὸν ἀποῤῥίψας,δικαιοσύνης τῷ ζυγῷ προσηρμόσθης,καὶ ἀνεδείχθης ἔμπορος πανάριστος,πλοῦτον κομισάμενος,τὴν ἐξ ὕψους σοφίαν·ὅθεν ἀνεκήρυξας, ἀληθείας τὸν λόγον, καὶ τῶν ῥᾳθύμων ἤγειρας ψυχάς, καθυπογράψας,τὴν ὥραν τῆς κρίσεως.

Ὁ Οἶκος
Ἡ τοῦ ἐχθροῦ με τυραννὶς βιάζεται ἀπλήστως,καὶ τῆς ψυχῆς μου ὅλον τὸν σπόρον καθαρπάζει,Ματθαῖε φίλε τοῦ Χριστοῦ·ἀλλ'αὐτὸς τὸν σπόρον τῶν εὐχῶν σου δεδωκώς,πρὸς σὴν δουλείαν κάρπωσον,καὶ δεῖξον ὑμνῳδόν σου σμικρότατον,καὶ ὑφηγητὴν με τῶν πολλῶν σου καὶ μεγάλων κατορθωμάτων,καὶ τῆς πρὸς Χριστὸν σου σχέσεως,τὰ πάντα παρευθὺς ἐγκαταλείψας,ἠκολούθησας θερμῶς τῷ κεκληκότι,πρῶτος γεγονὼς Εὐαγγελιστὴς ἐν τῷ κόσμῳ, καθυπογράψας τὴν ὥραν τῆς κρίσεως.