Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Σίμων

Η του οσίου Σίμωνος μνήμη δεν απαντάται ούτε εις τα έντυπα Μηναία ούτε εις τον Συναξαριστήν Νικόδημου,απαντάται εις τον Παρισινόν Κωδ.1621 (αιών.ιγ'),ένθα περί αυτού αναγινώσκομεν ταύτα:Ούτος ην εκ Καλαβρίας μοναχός μονής μεγάλης και θαυμαστής,ότε ποτέ εστάλησαν εις διακονίαν μοναχοί τίνες εκ της μονής παρά την θάλασσαν συνελήφθησαν υπό πειρατών Τούρκων και ωδηγήθησαν εις την Αφρικήν,προς εξαγοράν των αιχμαλώτων αδελφών ελθών ούτος και εύρων αυτούς διηρώτα εν συγκινήσει τα κατ'αυτούς,ότε πλησιάσας Αγαρηνός εξέτεινε την χείρα αυτού να ραπίση τον όσιον,αλλ'εξηράνθη η χειρ αυτού,το αυτό επανελήφθη και εις τον δεύτερον ελθόντα,ότε οι άλλοι οι μετ'αυτού απήγαγαν αυτόν εις τον άρχοντα του τόπου και διηγήθησαν τα διατρέξαντα,εκ τούτων ο άρχων κατεπλάγη και παρεκάλεσε τον όσιον δι'ευχής ν'αποκαταστήσει τας εξηραμένας των στρατιωτών χείρας,και τούτου γενομένου,διέταξε να μεταφέρωσιν εν τιμή τους αιχμαλώτους μοναχούς εις τον τόπον αυτών.Κατά δε το ταξίδιον,απολιπόντος του ύδατος δια προσευχής το της θαλάσσης ύδωρ μετέβαλεν εις γλυκύτητα όπερ εκίνησεν εις θαυμασμόν τους απίστους εγένετο αυτουργός και άλλων θαυμάτων και εκοιμήθη εν ειρήνη (Αγιολόγιο Σ.Ευστρατιάδη,σελ.425).