Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Οι Άγιοι Ολυμπάς,Ροδίων (ή Ηρωδίων),Έραστος,Σωσίπατρος,Τέρτιος και Κουάρτος,οι Απόστολοι από τους 70

Και οι έξι ήταν από τους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου.Αναφέρονται όλοι στο ιστ'κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Απ.Παύλου.Οι περισσότεροι απ' αυτούς υπήρξαν επίσκοποι της του Χριστού Εκκλησίας και έγιναν άριστοι εφαρμοστές της εντολής του θεοπνεύστου λόγου της Αγίας Γραφής:"Ποιμάνατε το εν υμιν ποίμνιον του Θεού,επισκοπούντες μη αναγκαστώς,αλλά εκουσίως,μηδέ αισχροκερδώς, αλλά προθύμως,μηδέ ως κατά κυριεύοντες των κλήρων,αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου".Ποιμάνετε,δηλαδή,το ποίμνιο του Θεού πού είναι στη δικαιοδοσία σας,και επιβλέπετε αυτό με κάθε επιμέλεια και προσοχή,όχι αναγκαστικά, επειδή βρεθήκατε στη θέση αυτή,αλλά με όλη σας τη θέληση,χωρίς να αποβλέπετε σε αισχρά κέρδη,αλλά με προθυμία και ζήλο,χωρίς να καταπιέζετε τους πιστούς,πού σαν άλλοι γεωργικοί κλήροι δόθηκαν στον καθένα σας για πνευματική καλλιέργεια αλλά να γίνεσθε στο ποίμνιο υποδείγματα αρετής αξιομίμητα. Πράγματι,και οι πέντε Απόστολοι έγιναν υποδείγματα αρετής.Ο Ολυμπάς και ο Ηρωδίων πέθαναν μαρτυρικά επί Νέρωνος.Ο Σωσίπατρος έγινε επίσκοπος στο Ικόνιο και πέθανε επιτελώντας άριστα τα καθήκοντα του. Ο Τέρτιος έγινε δεύτερος επίσκοπος Ικονίου μετά τον Σωσίπατρο.Έγραψε δε και την προς Ρωμαίους επιστολή του απ.Παύλου (Ρωμ.ιστ'22).Η μνήμη του Αποστόλου Τερτίου επαναλαμβάνεται και την 30ή Οκτωβρίου.Ο Έραστος κυβέρνησε με παρόμοιο τρόπο την επισκοπή Νεάδος.Και ο Κούαρτος,σαν επίσκοπος Βηρυτού,πάλεψε με θάρρος και ενέταξε σαν χριστιανούς στην επισκοπή του πολλούς ειδωλολάτρες.


Απολυτίκιο.Ήχος πλ.α’.Τον συνάναρχον Λόγον.
Της σοφίας τον λόγον καταπλουτήσαντες,της ευσέβειας φωστήρες και υποφήται σοφοί, ανεδείχθητε ημίν Χριστόν κηρύττοντες,Κούαρτε Εραστε Κλεινέ,Τέρτιε και Όλυμπα, Σωσίπατρε και Ροδίων,Απόστολοι θεηγόροι,φωταγωγοί των καρδιών ημών.

Κοντάκιον.Ήχος α’.Χορός Αγγελικός.
Τριάδος της σεπτής,εκηρύξατε πίστιν,πολύθεον σοφοί,των ειδώλων απάτην,εκ μέσου ποιήσαντες,ταις σεπταίς διδαχαίς υμών, όθεν εύρατε,την αμοιβήν των καμάτων, αιωνίζουσαν,εν ουρανοίς τους στεφάνους,λαβόντες Απόστολοι.