Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Οι Άγιοι Στάχυς,Απέλλης,Αμπλίας,Ουρβανός,και Νάρκισσος οι Απόστολοι από τους 70

Και οι πέντε άνηκαν στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου.Και όλοι τους υπήρξαν "Χριστού ευωδία τω Θεώ εν τοις σωζομένοις".Δηλαδή ευωδιά Χριστού,ευχάριστη στο Θεό,και ευωδία μεταξύ των σωζόμενων που άκουγαν απ'αυτούς το σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου.Ο Στάχυς έγινε πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου,και αφού διάνυσε 16 χρόνια στο αποστολικό κήρυγμα, ειρηνικά αναπαύθηκε εν Κυρίω.Ο Απελλής έγινε επίσκοπος Ηράκλειας και πολλούς έφερε στη χριστιανική πίστη.Ο Αμπλίας έγινε επίσκοπος Οδυσουπόλεως και ο Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας.Επειδή και οι δύο γκρέμιζαν τα είδωλα,θανατώθηκαν μαρτυρικά.
Ο Νάρκισσος χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών.Η αλήθεια,όμως,του Ευαγγελίου,την οποία δίδασκε με ζήλο,εξήγειρε τους ειδωλολάτρες,με αποτέλεσμα να τον βασανίσουν και να παραδώσει την ψυχή του μαρτυρικά.

Απολυτίκιο.Ήχος πλ.α’.Τον συνάναρχον Λόγον.
Την κιθάραν του Πνεύματος την εξάχορδον,την μελωδήσασαν κόσμω τας υπέρ νουν δωρεάς, ως εκφάντορας Χριστού ανευφημήσωμεν,Στάχυν Αμπλίαν Απελλήν συν Ναρκίσσω,Ουρβανόν, και Αριστόβουλον άμα ως γαρ Απόστολοι θείοι,χάριν αιτούνται ταις ψυχαίς ημών.

Κοντάκιον.Ήχος β’.Τοις των αιμάτων σου.
Εις τα του κόσμου δράμοντες πληρώματα,θεογνωσίας τον λόγον εσπείρατε,και στάχυν πολύχουν δρεψάμενοι,Βασιλεί των απάντων προσήξατε,Απόστολοι Χριστού παναοίδιμοι.