Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

O Άγιος Λούππος

Ο Άγιος αυτός φέρεται ως υπηρέτης του Αγίου Δημητρίου,που ήταν κοντά του την ώρα του μαρτυρίου του.Λέγεται λοιπόν ότι ο Άγιος Δημήτριος έχρισε με το αίμα του τον Λούππο και κατόπιν αυτός,έπραττε πολλά θαύματα - μέσω αυτού - στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μαθεύτηκε αυτό από τον ηγεμόνα της πόλης,ο όποιος συνέλαβε τον Λούππο και αμέσως τον φόνευσε.
Ίσως ο Άγιος Λούππος να είναι ο ίδιος μ'αυτόν της 23ης Αυγούστου).