Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Αμαρτία

“Παν αμάρτημα δια την επι τω θείω προστάγματι καταφρόνησιν, ύψωμα έπειαρόμενον κατά της γνώσεως του Θεου λέγεσθαι, και όπερ και εν τη βίβλω των Αριθμών δηλούται τρανότερον”.
(Περί κρίματος Θεού. ΕΠΕ 8,42. PG 31,668A)
“Βαρεία η αμαρτία καθέλκουσα την ψυχήν εις πυθμένα Αδου, ην αίρομεν αλλήλων και περιαιρούμεν, εις επιστροφήν άγοντες τους αμαρτάνοντας”.
(Οροι κατ’ επιτομήν. ΕΠΕ 9,328. PG 31,1268A-B)
“Ο αμαρτάνων δίδωσι τόπον τω διαβόλω, παρακούων του λέγοντος “Μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω” και του Εκκλησιαστού “Εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβή επί σε, τόπον σου μη δώης”.
(Εις τον ΛΒ' Ψαλμόν. ΕΠΕ 5,162. PG 30,324D)