Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ή θεραπεία της συμπάθειας

Αγάπησε τους φτωχούς, ώστε να έπιτύχης μέσω αύτών το ελεος τοϋ Θεοϋ.
Μη πλησιάζης τους φιλόνικους, ώστε να μήν άναγκασθής να Βγης από τη γαλήνη σου.
Μην αποστραφής τη δυσωδία των αρρώστων, καί μάλιστα των φτωχών, γιατί και σύ φέρεις σώμα. Μην απελπίσης τους θλιμμένους, για να μη τιμωρηθης καί συ άπο τηδική τους δοκιμασία, και ζητήσης μάταια παρηγοριά. Μην έξευτελίσης ποτέ μισερο ανθρωπο, γιατί όλοι έξίσου θα πορευθοϋμεστον άδη. Άγάπησε τους άμαρτωλούς, και μίσησε τα εργα τους, και μη τους καταφρονήσης για τα έλαττώματά τους, ώστε να μη πειρασθής κι έσυ όπως έκεϊνοι. Θυμήσου ότι εισαι κοινωνος της γεηράς φύσεως, και κάνετο καλό προς Ολους. Μην έπιπλήττης έκείνουςπου χρειάζωνται την προσευχή σου, μήτενα τους στερήσης τα παρηγορητικά σου λόγια, γιατί, αν άπελπισθοϋν, θα ητηθoύν οί ψυχές τους απο τα χέρια σου. Άλλα να μιμήσαιτους Ιατρούς εκείνους της ψυχης, οί οποϊοιμε τα ψυχρότερα φάρμακα θεραπεύουν ταπιο θερμά πάθη, καί τα ψυχρότερα πάλι πάθηδια των αντιθέτων φαρμάκων.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος – Από το βιβλίο : ΤΟ ΘΕ’Ι’ΚΟ ΛΙΜΑΝΙ