Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Οι επτά σφραγίδες (Ε'1 - Η'6)

«Εγώ ο Ιωάννης τα’ άκουσα και τα είδα όλα αυτά. Κι όταν τα’ άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε: «Μην το κάνεις αυτό! Δούλος είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδελφούς σου τους προφήτες, κι εκείνους που τηρούν τα λόγια αυτού του βιβλίου. Το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε: «Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ο άδικος ας συνεχίσει να αδικεί, ο ακάθαρτος ας συνεχίσει τα βδελυρά έργα του. Ας συνεχίσει κι ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο, κι ο άγιος την αγιοσύνη του». «Ακούστε! Έρχομαι σύντομα» , λέει ο Ιησούς, «και φέρνω μαζί μου την αμοιβή μου, για ν’ ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Μακάριοι όσοι τηρούν τις εντολές του, για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλές για να μπουν στην πολιτεία. ΄Εξω θα μείνουν όσοι είναι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φονιάδες , οι ειδωλολάτρες κι εκείνοι που τους αρέσει ν’ αντιστρατεύονται την αλήθεια. «Εγώ, ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει αυτά στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδ, το άστρο το λαμπερό, το πρωϊνό» Το Πνεύμα και η νύφη λένε: «Έλα». Κι όποιος ακούει ας πει: «Έλα». Όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής».
ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (Ε'1 - Η'6)
"Και είδον επί της δεξιάν του καθήμενου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά" Απ. Ε΄1
1η Σφραγίδα «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΙΠΠΟΣ»
(Είναι ο ίππος με τον καβαλάρη με το τόξο στον οποίο έχει δοθεί η δύναμη της νίκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Και είδα ότι το Αρνίον, ήνοιξε πράγματι την πρώτην από τας επτά σφραγίδας. Καί ήκουσα το πρώτον απο τα τέσσαρα ζώα, που διακονούν εις το θέλημα του Θεού, να λέγη με φωνήν ισχυράν, σαν βροντήν. <<έλα>>.
2. Καί είδα ιδού ένα κατάλευκο άλογο. Και εκείνος που εκάθητο επάνω εις αυτό, είχε τόξον, σύμβολον της δυνάμεώς του. Και του εδόθη στέφανος, σύμβολον της νίκης του και της βασιλικής εξουσίας του. Και αμέσως μόλις εξήλθε, ήρχισε να νικά και θα εξακολουθή να νικά μέχχρι συντελείας των αιώνων. (Η εικόνα συμβολίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίον απ΄αρχής νικά και θα νικά το κακόνκαι τον πονηρόν εις σωτηρία των ανθρώπων. Είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον).
2η Σφραγίδα «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ»
(Είναι ο ίππος με τον καβαλάρη που κρατάει ένα μεγάλο σπαθί . Αυτός θα αρπάξει την ειρήνη από την γη και ο ένας άνθρωπος θα σφάζει τον άλλον.)
3. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την δεύτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερο ζώον να λέγη <<έλα>>.
4. Και εβγήκεν άλλος ίππος κόκκινος, (που συμβολίζει τους αιματηρούς εξωτερικούς και εμφυλίους πολέμους), και εις εκείνον, που εκάθητο επάνω εθς αυτόν τον ίππον παρεχωρήθη απο τον Θεόν η άδεια, να αφαιρέση την ειρήνην απο την γήν και να σφαγούν μεταξύ των οι άνθρωπο. Και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη (σύμβολον του ολέθρου).
3η Σφραγίδα «Ο ΜΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΣ»
(Είναι ο ίππος με τον καβαλάρη που κρατάει μία ζυγαριά.)
5. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την τρίτην, ήκουσα το τρίτον ζώον να λέγη <<έλα>>.
Καί είδα. και ιδού ένα μαύρο άλογο (που συμβολίζει τας στερήσεις και τους λιμούς) και εκείνος που εκάθητο επάνω του, είχε ζυγαριά εις το χέρι του.
6. Καί ήκουσα σαν φωνήν ανάμεσα απο τα τέσσαρα ζώα να λέγη' <<ένα κιλόν σίτου έφθασενα πωλήται, λόγω του λιμού, ένα δηνάριον και τρία κιλά κριθαριού, ένα δηνάριον. Το έλαιον όμως και τον οίνον μή τα στερήσης' άς τα έχουν με κάποιαν αφθονίαν>>.
4η Σφραγίδα «Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΙΠΠΟΣ»
(Είναι ο ίππος που καβαλάρης του είναι ο Θάνατος, ενώ από πίσω του ακολουθεί ο Άδης. Και του δόθηκε δύναμη στο 1/4 της γης ώστε να πεθαίνουν οι άνθρωποι από πολέμους, από πείνα, από φυσικό θάνατο και από τα ζώα).
7. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την τέταρτην, ήκουσα την φωνήν το τετάρτου ζώου να λέγη <<έλα>>.
8. Καί είδα: και ιδού ένα κίτρινο άλογο (που συμβολίζει τας επιδημίας και το θανατικό) και εκείνος που εκάθητο επάνω εις αυτό, είχεν, όνομά του : ο θάνατος. Και ακολουθούσε μαζί του ο Άδης δια να μαζεύη τας ψυχάς εκείνων, που θα επέθαιναν. Και παρεχωρήθη εις αυτόν απο τον Θεόν η εξουσία επάνω εις το τέταρτον των κατοίκων της γής, να τους φονεύση με την μάχαιραν και με τον λιμόν και με το θανατικό και με τα θηρία της γής, που θα κατασπαράξουν μερικούς.
5η Σφραγίδα «ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΜΕΝΩΝ»
9. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδα κάτω από το ουράνιον θυσιαστήριον τας ψυχάς των μαρτύρων, που είχαν σφαγή κατά τους διωγμούς δια τον λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Αρνίου, την οποίαν είχαν παραλάβει και εκρατούσαν ως ανεκτίμητον θησαυρόν.
10. Καί έκραξαν με φωνήν μεγάλξμ λέγοντας ' <<έως πότε, σύ Κύριε, ο απόλυτος εξουσιαστής και κυρίαρχος των πάντων, ο άγιος και αληθινός, δεν κάμνεις δικαίαν κρίσιν και δεν παίρνεις εκδίκησιν και δεν επιβάλλεις τιμωρίαν δια το αίμα μας, που εχύθη αδίκως απο τους κατοίκους της γής;>>
11. Και εδόθη εις καθένα απο αυτούς στολή λευκή, αγγελική (που συμβολίζει τον θρίαμβον και την δόξαν), και ελέχθη εις αυτούς να αναπαυθούν και περιμένουν ολίγον ακόμη χρόνον, έως ότου συμπληρώσουν τον αριθμόν των μαρτύρων και των αγίων οι συνδουλοί των και οι αδελφοί των, που έμμελον να μαρτυρήσουν και φονευθούν απο τους διώκτας, όπως εμαρτύρησαν αυτοί.
6η Σφραγίδα «Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ»
12. Καί όταν το Αρνίον ήνοιξε την έκτην σφραγίδαν, είδα συνταρακτικά γεγονότα εις τον φυσικόν κόσμον. Έγινε σεισμός μέγας, που συγκλόνισε την γήν, και ο ήλιος έχασε το φώς του, εσκοτίσθη και έγινε μαύρος σαν σάκκος τρίχινος, καί όλη η επιφάνεια της σελήνης έγινε κατακόκκινη σαν αίμα.
13. Και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν εις την γήν, όπως η συκιά, που συγκλονιζόμενη από σφοδρόν άνεμον ρίχνει τα άγουρα σύκα της.
14. Και ο ουρανός εξέκοψε και εχωρίσθη σαν βιβλίο, που τυλίγεται. Καί κάθε όρος και καθε νήσος μετεκινήθησαν από τον τόπο των.
15. Και οι βασιλείς της γής και οι μεγιστάνες και οι άρχοντες των στρατών και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και κάθε ελεύθεροςέκρυψαν τους εαυτούς των εις τα σπήλαια και ανάμεσα απο τις πέτρες των ορέων.
16. Και έλεγαν εις τα όρη και εις τους βράχους' <<πέσατε πάνω μας κρύψατέ μας απο το φοβερόν πρόσωπον εκείνου, πού κάθεται επάνω εις τον θρόνον, και από την οργήν του Αρνίου>>.
17. Διότι ήρθε η μεγάλη ημέρα, που θα εκσπάση και θα εκδηλωθεί ή οργή αυτού. Και ποιός ημπορεί να σταθή εις τα πόδια του, εμπρός εις τον δικαίως ωργισμένον Θεόν; (Τα συμβολικά αυτά γεγονότα υποδηλώνουν τας δια μέσου των αιώνων αναστατώσεις της φύσεως και τας θεομηνίας, τα δε τελαυταία και συνταρακτικώτερα όλων υποδηλώνουν εκείνα, που θα προηγηθούν απο την Δευτέραν Παρουσία του κριτού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Ύστερα από το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας και πρίν ανοιχθή η εβδόμη σφραγίς, είδα τέσσαρας αγαθούς αγγέλους να στέκωνται εις τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος και να κρατούν τους τέσσαρας ανέμους της γής, δια να μήν φυσά άνεμος επάνω εις την γήν, ούτε επάνω εις την θάλασσαν, ούτε εις κανένα δένδρον (δια να προληφθούν έτσι καταστροφαί και επικρατήση ηρεμία).
2. Και έιδα άλλον άγγελον να ανεβαίνη απο την ανατολήν του ηλίου (απο την περιοχή δηλαδή του παραδείσου, του φωτός και της ζωής). Αυτός είχε την σφραγίδα του Θεού, ο οποίος είναι εν ζωή και η πηγή της ζωής, και εφώναξε εις τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους είχε δοθέι άδεια και εξουσία να εξαπολύσουν τους ανέμους και να προξενήσουν καταστροφάς εις την γήν και την θάλασαν.
3. και τους είπε' <<περιμένετε' μη εξαπολύσετε ακόμη καταστροφήν εις την γήν, ούτε εις την θάλασσαν, ούτε εις τα δένδρα, μέχρις ότου σφραγίσωμεν με την σφραγίδα τους ζώντος Θεού και σημαδέψωμεν επάνω εις τα μέτωπά των τους πιστούς δούλους του Θεού μας, ώστε να μη επέλθουν εναντίον αυτών αι καταστροφαί>>.
4. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων' ήσαν 144.000 σφραγισμένοι από όλας τας φυλάς των απογόνων του Ισραήλ. 12.000 από κάθε φυλή.
5. Και είδα ενώπιον του θρόνου (του Θεού), πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ήταν αδύνατο να μετρηθεί , και φορούσαν λευκά ρούχα και κρατούσαν κλαριά από φοίνικες στα χέρια τους και έλεγαν ότι η σωτηρία αυτών οφείλεται στον Θεό και στο Χριστό.
6. "ποιοι είναι αυτοί με τα άσπρα ρούχα;
7. και απάντησα Κύριε εσύ γνωρίζεις. Και μου είπε, αυτοί είναι οι ερχόμενοι από μεγάλες θλίψεις και οι κάτασπρες στολές έχουν λευκανθεί με το αίμα του Χριστού.
8. Γι' αυτό είναι ενώπιον του Θεού και Τον λατρεύουν ημέρα και νύχτα. Και ο Θεός θα τους προστατεύσει από πείνα, δίψα, από το κάψιμο του ήλιου
9. και ο Χριστός θα τους οδηγήσει σε πηγή ζωής και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους.
7η Σφραγίδα «Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ»
Όταν ανοίχθηκε η έβδομη σφραγίδα έγινε μεγάλη ησυχία στον ουρανό για μισή ώρα. Και είδα 7 αγγέλους μπρος από το Θεό και τους δόθηκαν επτά σάλπιγγες.
Και ένας άγγελος πείρε ένα λιβανιστήρι και το γέμισε με φωτιά από το θυσιαστήριο (εκεί βρίσκονταν οι ψυχές των μαρτύρων) και το έριξε στη γη. Και ακούστηκαν βροντές και αστραπές και μεγάλοι σεισμοί και οι 7 άγγελοι ετοιμάστηκαν για να σαλπίσουν.