Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Ευχή ¨Εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Θεοτόκε Παρθένε,εὐλογημένη Μαρία κεχαριτωμένη,Δέσποινα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς,εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου,ὅτι σωτῆρα ἔτεκες, τόν μονογενῆν Υἱὀν τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Τῶν Ἀποστόλων, λαμπρότης, τῶν προφητῶν σύναξις,τῶν μαρτύρων ἐκκλησία, τῶν χριστιανῶν τό καταφύγιον,σκέπασόν με, Παρθένε Μαρία,ὑπό τήν προστασίαν τῶν Ἀγγέλων καί ὑπό τήν σκέπην τῶν πτερύγων σου,καί βοήθησόν με τόν δοῦλον σου ἀπό πάντα πειρασμόν,ὁπού μέλλει νά μοῦ ἔλθῃ καί μή μέ ἀπορρίψῃς, ὦ Παρθένε Μαρία,βοήθησόν με, Κυρία τοῦ Κόσμου,τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως,όπως ἔλθη ἡ ταπεινή μου ψυχή μέσα εἰς τόν Παράδεισον ἔμπροσθεν εἰς τόν ἀδέκαστον θρόνον τοῦ Υἱοῦ σου,ὅταν ἔλθῃ νά κρίνῃ τόν κόσμονἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τῆς φρικτῆς Αὐτοῦ Παρουσίαςκαί νά ἀκούσω τό «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μουκληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην μου βασιλείαν».
Ναί, Δέσποινα τοῦ Κόσμου,δώρησόν μοι τῷ ταπεινῷ δούλῳ σου τό ζητούμενον,
ἵνα εὐχαρίστως δοξάζω τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος,νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αιώνων
Ἀμήν.