Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Οι Αγίες Φωτώ, Φώτις, Παρασκευή, Κυριακή καὶ Ανατολή οἱ Μάρτυρες αδελφὲς της Ἁγίας Φωτεινής


Οι Ἁγίες Φωτώ, Παρασκευή, Κυριακὴ καὶ Ἀνατολή τελειώθησαν δια ξίφους και η Αγία Φώτις ετέθηκε σε δύο δένδρα, τα οποία απολυθέντα την διέσχισαν στα δύο.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Φωτεινὴν καὶ Φωτίδα καὶ Φωτὼ ἀνυμνήσωμεν, σὺν Ἀνατολὴ Φωτεινόν τε Ἰωσὴν θεῖοις ἄσμασιν, ὁμοῦ Κυριακὴν Παρασκευήν, τοὺς Μάρτυρας Χριστοῦ περιφανείς· θείαν χάριν γὰρ αἰτοῦνται καὶ φωτισμόν, τοῖς πίστει ἀνακράζουσι· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν πᾶσιν ἰάματα.